Naše služby

nabízené služby v oblasti správy nemovitostí:

administrativní a právní činnost:

 • spisová evidence dle jednotlivých nájemníků a podnájemníků,
 • provádění inkas a plateb přes samostatný bankovní účet klienta,
 • kontrola plateb na příspěvky na správu a údržbu domu a poskytování služeb,
 • evidence a vymáhání pohledávek - návrhy na podání žalob, zahájení exekucí či jiné formy vymáhání pohledávek
 • sestavování a předkládání měsíčních zpráv o hospodaření klienta,
 • vyúčtování nákladů na služby spojené s bydlením na jednotlivé spotřebitele – otop, TUV, vodné, elektřina, plyn, výtah,...,
 • styk s orgány státní správy,

organizační činnost:

 • zastupování klienta v soudních sporech,
 • zastupování klienta v jednáních se všemi vnějšími partnery,
 • uzavírání smluv týkajících se provozu nemovitosti, kontrola jejich plnění, reklamace při jejich nedodržování, vymáhání případných sankcí a penalizací,
 • zajištění nepřetržité havarijní služby,
 • vedení evidence představitelů klienta a jejich aktualizace v obchodním či jiném rejstříku,
 • svolávání a organizace jednání orgánů klienta,
 • metodické vedení v oblasti ekonomické, technické a legislativní,
 • zajišťování korespondence klienta se třetími subjekty,
 • vedení archivu klienta,
 • zajištění znaleckých či jiných odborných posudků,
 • jednání s pojistitelem majetku klienta,
 • poskytování vymezených informací členům Společenství či jiným osobám dle dispozic klienta,

obchodně-technická činnost:

 • zajišťování komplexní údržby objektů,
 • zajištění pravidelných provozních revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti vč. zajištění případných oprav,
 • zajišťování odečetů vodoměrů, spotřeby TUV a tepla,
 • provedení poptávkového či výběrového řízení na rozsáhlejší investiční akce.